Choir at St. James's Hospital

Choir singing at St. James's Hospital 23/12/15

There is 1 photo for this gallery.
Carol singing at St. James's hospital