Choir at St. James's Hospital

Choir singing at St. James's Hospital 23/12/15